Πέμπτη , 27 Φεβρουαρίου 2020
Αρχική / Εκπαίδευση / Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών
Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Τι ισχύει για τον υπολογισμό αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

PenΣύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας οποιαδήποτε χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια σε αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό, πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος, δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία.

Σημειώνεται βέβαια ότι στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν, αποκλειστικά και μόνο, οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες άλλωστε είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000, όπως επίσης ότι εκτός των αδειών κύησης και λοχείας, δεν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης και στις περιπτώσεις αδειών λόγω επιπλοκών κύησης(επαπειλούμενη κύηση).

Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αναρρωτικής άδειας γενικά και της άδειας λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση) ειδικότερα ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Τα παρελθόντα σχολικά έτη, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης όσον αφορά το ανώτατο όριο χορήγησης αναρρωτικής άδειας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και αναγνώρισης αυτής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε συνδυασμό με την επιεική στάση της Διοίκησης επί του θέματος, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αλόγιστης χρήσης αναρρωτικής άδειας από την πλευρά των εκπ/κών.

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια αφενός το μη ορθό προγραμματισμό και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, λόγω έλλειψης προσωπικού, και αφετέρου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μόρια πλασματικής προϋπηρεσίας τα οποία χρησιμοποιούν ως πραγματική για μελλοντική πρόσληψη ή διορισμό.

Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι μόλις πρόσφατα έγινε δεκτό το αριθμ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας το οποίο και σας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 69545/Δ2/20-06-2012 κοινό έγγραφο των Τμημάτων Γ’ και Ε’ των Δ/νσεων μας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση διευκρινίζεται με εύγλωττο τρόπο ότι για τις εν λόγω άδειες των εκπ/κών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

Ειδικότερα ορίζεται ότι «οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (π.χ. ασθένεια ή επιπλοκές κύησης) αρμοδίως πιστοποιούμενου, δικαιούνται πάντοτε, αδείας, διαρκείας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά, εκτός αν καταλαμβάνονται, ως προς το ζήτημα αυτό, από τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουσας σ.σ.ε., ζήτημα ερευνητέο κατά περίπτωση».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μετά την συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, άδειας, με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σχετική κρίση του εργοδότη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ελέγχεται δε πάντοτε, σε τελικό στάδιο, δικαστικώς. Υπό τα αυτά, όμως, πραγματικά περιστατικά, σε περίπτωση δηλαδή απουσίας μισθωτού λόγω ασθένειας, η οποία υπερβαίνει τα ως άνω χρονικά όρια, είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η σιωπηρή παραίτηση του εκπαιδευτικού …. ».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω – και ανταποκρινόμενοι στην αδήριτη ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής και εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας γενικά αλλά και εύρυθμης διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα – καθίσταται σαφές ότι ουδεμία άρνηση ή καθυστέρηση εφαρμογής επί των αναφερομένων στην ανωτέρω γνωμοδότηση δικαιολογείται. Άλλωστε, όπως ορίζεται στις διατάξεις του εδ.2, παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324/23-12-2002 τ.Α’) οι γνωμοδοτήσεις κατόπιν της αποδοχής τους από τον οικείο Υπουργό αποτελούν πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε χορηγηθείσα άδεια, πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος, δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687 /2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, του άρθρου 26 παρ. 9β του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α’) και του άρθρου 59 παρ. 1 και του άρθρου 60 παρ. 4ζ του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α’) και άρα δεν θα πρέπει να καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 .

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν, αποκλειστικά και μόνο, οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες άλλωστε είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τ.Α’).

Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρερμηνειών θα πρέπει, τέλος, να διευκρινιστεί ότι η ενεργοποίηση των αναφερόμενων στη γνωμοδότηση περί καταγγελίας σύμβασης είναι, μεν, στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Εκπ/σης, θα πρέπει, δε, σε κάθε περίπτωση να αιτιολογείται επαρκώς αφού συνεκτιμηθεί ο λόγος απουσίας του εκπ/κού και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις οποίες αυτός έχει τοποθετηθεί. Τονίζεται, στο σημείο αυτό, ότι εκτός των αδειών κύησης και λοχείας, δεν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης και στις περιπτώσεις αδειών λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).

 

Πηγή: alfavita.gr

Like us on Facebook & follow us on Instagram

Περί Nancy Avramopoulou

Nancy Avramopoulou
Είμαι δημοσιογράφος και το μόνο που ξέρω να κάνω καλά είναι να εκφράζω με λέξεις κάθε μου σκέψη. Ανέκαθεν μου άρεσε να παρατηρώ τους ανθρώπους και να μαθαίνω μέσα από τα βιώματά τους. Το Νancy’s Βlog δημιουργήθηκε από την έντονη επιθυμία μου να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου και τις σκέψεις μου πάνω σε κοινωνικά- καθημερινά θέματα που ζούμε όλοι μας. Αγαπώ τους απλούς ανθρώπους, φρικάρω με τους δήθεν, αποστρέφομαι τους μίζερους και ενθουσιάζομαι με την εσωτερική ομορφιά που ευτυχώς έχουν πολλοί μέσα τους.

Δείτε Επίσης

«Τα διαφορετικά παιδιά, τριανταφυλλιές με αγκάθια»: Το κείμενο ενός εκπαιδευτικού που συγκινεί…

«Τα διαφορετικά παιδιά, τριανταφυλλιές με αγκάθια»: Το κείμενο ενός εκπαιδευτικού που συγκινεί…

Είναι κάτι παιδιά που είναι διαφορετικά από τα άλλα. Μοιάζουν με τριανταφυλλιές. Μια τριανταφυλλιά έχει …